Alle medlemsmøter starter: kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

Neste medlemsmøte: 
Med bakgrunn i anbefalinger fra FHI og regjering
avlyser vi medlemsmøtet i mai.
Skulle det dukke opp ting så får vi ta det på
mail og telefon i styret.


 

Gjestemedlemskap gir deg ikke rett til å leie hytte eller båt, kun være med og overnatte som gjest på hyttene våre.

Fremdeles ledig hytter

Åsatdtoppen har fremdeles ledig på ukes-leie i sommer. Ledige uker er 24, 25, 33 og 34.

Kontakt formann i hytteutvalget
på tlf 90652302 for booking.

Smitteverninstruks Covid-19 v.2
Grenland Sportsfiskere

 .......... Hytteleie ..........

Hyttene skal åpnes for helge-utleie fra 1. mai

Styret i GS har besluttet at hyttene skal åpnes for helge-utleie fra 1. mai. Hvilke hytter som er tilgjengelige og i hvilke tidsrom vil fremgå av bookingsystemet på vår hjemmeside.

Det vil bli utlevert smittevernplan når hyttenøkler hentes på Jakt & Fjellsport.
Smittevernplanen blir også å finne på hjemmesiden vår.

VIKTIG INFO: HYTTEBOOKING: 909 48 518


Smitteverninstruks Covid 19.pdf Smitteverninstruks Covid 19.pdf
Size : 618.237 Kb
Type : pdf


Endres myndighetenes råd
– vil denne smittevernplanen også endres.

Det bestrebes at hyttene vaskes grundig ved avreise. Se «Råd for rengjøring». Gjester skal ta med eget sengetøy for overnatting (putevar og laken. Det er ikke dyner på hyttene).

Vh - Hytteutvalget


Vi startet opp i Skien tilbake på tidlig 90-tallet, med andre ord langt fra nyopprettet.Vi er en liten aktør, men betydelig aktør og mener derfor vi har anledning til å yte større og mer personlig service enn de store konkurrentene. Service er svært viktig for oss og vi ønsker at alle våre kunder skal ha den beste opplevelsen hver gang de besøker en av våre to avdelinger.

Vi byr gjerne på en kaffe når du kommer innom. Vårt mål er at alle skal ha en hyggelig handel og se frem til det neste besøket hos oss, enten det er for å se utvalget eller bare for å fortelle om en ny villmarksopplevelse. Dette er Jakt og Fjellsport og du kan forvente den beste service hver eneste gang.

Nøkler til
hytter og båter

Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du dugnadskort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du bestille 8 dager før. Se siden hyttesøknad søknadsfrister for vinterferie og påske på hyttene våre og sommeruker på Hardangervidda og Åstadtoppen.

Bookingtelefon for leie av hytter og prammer er 909 48 518.

Bestilling og nøkkelutlevering skjer i butikkens ( Jakt og Fjellsport) åpningstid mellom kl. 09.00 – 17.00 (lørdag kl. 10.00–15.00).
Vi har egen betalings-terminal i butikken, og oppfordrer alle som har mulighet for det å betale med kort.Utenom åpningstid kan nøkler leveres i postkassa i døra på butikken.

Prammer
I tillegg til hyttene, hvor det følger en eller flere prammer
med hver hytte, leier vi ut prammer i tre vann: Dølatjønn,Stodalstjønn og tre prammer i Fjellvannet.
Det er godt å vite at utleie av nøkler fortsatt er i gode
hender, og fungerer til alles tifredshet.

Husk medlemskort når
du skal leie hytte

En viktig medlemsfordel når du er medlem av Grenland Sportsfiskere – er at vi har meget gunstige leieavtaler på våre hytter.  I foreningens budsjett for 2018 er våre hytter subsidiert med til sammen 240.000 kroner. Med ca. 1.300 leiedøgn i året, subsidierer vi hvert døgn vi leier ut hytter med ca. 185 kroner. Så ønsker du å ha valuta for medlemskapet – lei hytter!

Derfor – vis fram medlemskortet uoppfordret når du leier hytte hos Jakt og fjellsport. - Hvis du har glemt å betale, kan du også betale medlemskortet ditt der. Husk også eventuelle gjestemedlemmer.

Finn Sigurdsen

Publisert av Dag Natedal / mandag 11.05.2020

Årets eventyr er snart i gang!

Laksefiske - Hvordan finne laksen?

 (Fisket starter 1. juni kl: 05:00 og avsluttes 31 august med en døgnkvote på maks 2 laks)

Ta kontakt med lokale fiskere i Klosterfossen og Skotfoss for å få tips om hvor og hvordan man burde fiske. For å finne ut av hvor fisken står i elva til enhver tid, vannføring er også en stor faktor en bør vite litt om.
Medlemskap i Grenland Sportsfiskere gir deg rett til å fiske laks i våre områder.  

Husk å betale fiskeravgiften til staten for 2020. Enkeltperson over 18 år kr. 272;
Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

Laksefiske er avhengighetsskapende. Den første kampen med en laks er noe man husker resten av livet. Øyeblikket laksen tar er ubeskrivelig og gir en vanvittig adrenalinkick. Laksefiske er for alle!
Skitt fisk!

Markfiske

Som sagt så tar ikke laksen til seg næring når den er i elva. Likevel er det mulig å få den til å ta markklysa. Det finnes mange teorier om hvorfor fisken tar, men det vi uansett vet er at markfiske etter laks kan være fryktelig effektivt om det blir gjort riktig…

Dette er tiden da storlaksen går på elva.

Laksens optimale trivselstemperatur i vannet ligger omkring 10-12 grader. Dersom vi ser bort fra unntakene er gjerne elva kald tidlig i sesongen. Dette er tiden da storlaksen går på elva. Da står gjerne laksen på bunn i dypere partier av elva hvor det er lite strøm og den sparer krefter. Laksen ønsker å bruke minst mulig energi på sin vei opp elva, fordi den ikke tar til seg næring. Da vil det lønne seg å fiske med kraftig og tungt utstyr, som går dypere i elva.

Laksen søker mot oksygenrike områder.

Utover sommeren når elva blir varmere, blir vannet mindre oksygen rikt. Siden fisken er avhengig av oksygen vil den da søke mot oksygenrike områder. Typiske områder er under fosser, stryk og bakevjer hvor oksygen piskes inn i vannet. På lave sommervannstand blir fisken fortere stresset av den varme og vannføringen. Da føler laksen seg mer sårbar og vil søke skjul samtidig som den har oksygentilgang. Det vil ofte lønne seg å fiske på dype områder, gjerne med trær som gir skygge eller steiner som gir urolig vann. Andre typiske oppholdsområder for fisk på lav vannstand er områder hvor elva renner i lange grunne områder og plutselig blir dyp, for så å bli grunn igjen. Her står gjerne fisken og venter på kvelden før den vandrer videre.

Husk fangstrapportering

Når du leverer fangstrapporter gjør du oss en tjeneste. Rapportene leveres direkte til den grunneier eller organisasjon som har forvaltningsansvar i området du har fisket. I lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. finner du bestemmelser om oppgaveplikt: "Den som i året har fisket anadrome laksefisk skal sende skriftlig oppgave over fangsten til den som eier fiskeretten". 

Takk for hjelpen.

Tekst: Dag Natedal Foto: Dag Natedal

Telemarksvassdraget

(Skiensvassdraget)

Laks og fiske-trappene

Skiensvassdraget er sterkt regulert for kraftproduksjon, og store deler er kanalisert. Det var det siste vassdraget i Norge hvor det ble drevet tømmerfløting. Tømmer ble fløtt i flåter, trukket av slepebåter, og ført gjennom kanalene ned til Skien. Gjennom Bandak-Norsjøkanalen (ferdig 1892) foregikk fløting frem til slutten av 1970-tallet.

             Rogn.

Styret i GS vedtok på styremøtet 28. april å åpne for
bruk av bellyboat  i flere vann

Det åpnes for bruk av bellyboat i Døla og Stodalstjønn ved leie av båt.

I tillegg åpnes det for bellyboat i Nisterudtjenn og Bustul.  Dette kommer i tillegg til de vannene det allerede er lov til å bruke bellyboat.

Dette er Slettevannet, Bonntjønn, Merratjønn, Smalvann, Surtetjønn v/Eiangen, Store- og Lille Tvittingen (vår del) og Åletjern, Nordre.

Publisert av Dag Natedal / mandag 27.04.2020

Fisketrappa i Klosterfossen

Fisketrappa i Klosterfossen blir ikke åpnet 01 mai som fast tidspunkt hvert år. Det gjenstår noe arbeid med og i nærheten av fisketrappa i form av dykker arbeid. Trappa blir åpnet i god tid før fisken (laksen) søker trappa som inntreffer hvert år ved sankthans tider ca. 8 til 12 grader (vanntemperatur i Hjellevannet)

Ny digital fisketeller på Klosterfoss kraftverk 2018

kilde: https://akershusenergi.no/no/vannkraft/vaare-kraftverk/klosterfoss

Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget.

Fisketelleren vil gi kunnskap om antall fisk, type fisk, størrelse, når fisken vandrer og om andre forhold som har betydning for fiskevandring, som vannføring, temperatur med mer. Denne kunnskapen er helt vesentlig for å kunne beslutte å gjennomføre tiltak som både er effektive i forhold til fiskevandring, og som er kostnadsmessig forsvarlige.

Ål og smolt får egen vannvei forbi kraftstasjonen
Ved Klosterfoss kraftverk i Skien foregår det et banebrytende arbeid for å få smolt og ål forbi kraftverket.
Les mer: https://akershusenergi.no/no/nyheter/aal-og-smolt-faar-egen-vannvei

VAKI fisketeller monteres på hvert av rørene som skal lede fisk gjennom dammen.

         Morten Kraabøl med rød hjelm

Ledeanordninge (bilde høyre side)  for ål og niøye. Rørene skal monteres på bunnen foran turbininntaket. Deretter fylles de med grov stein for å gi hulrom for ål og niøye. Åpningene vendes oppstrøms, slik at de finner veien inn. På nedstrøms side rigges det opp sterk belysning fra 6 lyskastere.

Den nye digitale fisketelleren er en del av konsesjonsvilkårene for Klosterfoss kraftverk. I løpet av 2019 ble det også etablert et gjennomgående rør for utvandring av smolt og ål forbi Klosterfoss.

Grenland Sportsfiskere har vært en viktig samarbeidspartner i mange år når det gjelder fiskevandring i Klosterfoss og Skotfoss. De bidrar bl.a til at bildene vi nå tar blir analysert, kategorisert og lagret.

Du kan lese mer om Klosterfoss og se utfyllende informasjon om fiskevandringen i vassdraget på en ekstern nettside.
For å se informasjon om Klosterfoss og Skotfoss på www.riverwatcherdaily.is må du velge "Norway" fra nedtrekksmenyen under kartet, og velge Klosterfoss eller Skotfoss i oversikten over elver til høyre. Du vil blant annet få informasjon om antall fisk som har passert på en gitt dato, størrelse på fisken og video inne fra fisketelleren.

Tekst: Olav Bøe Foto: Dag Natedal

En laks som forsøkte vandre opp gamle laksetrappa på Skotfoss, gav opp
etter 65 forsøk. Dette er noe forskerne fant ut i første del av prosjektet om
laksens vandring i telemarksvassdraget.

- Det vi ser er at både laks og ørret lett finner veien til første innhopp i gamle trappa, men at svært mange gir opp å komme opp. Av de 14 merkede som kom opp i Norsjø- var de fleste laks. Snittet var nok på rundt 15 forsøk før mye av fisken gav opp, sier biolog Finn Økland i NINA som er med i prosjektet – som fortsetter i år.

Det var 60 laks og 40 ørret som fikk radiosendere på seg i fjor. De ble peilet fra et par loggere ved Myren, en i Falkumelva og et par på Skotfoss.- I år vil vi se nærmere på hvilke strømforhold i trappa som

er mest gunstig, med tanke på oppvandring til Norsjø. Vår logger i Falkumelva viste at en god del laks også går retning Bliva, selv om de fleste der var ørret.

Vannføringen?
- Det er indikasjoner på at vannføringen i damluka ved siden av Skotfoss-trappa, påvirker strømforholdene og dermed vandringen opp laksetrappa. Hvis det går for mye vann i lukene, som åpnes i underkant, ser dette ut til å suge noe av vannet vekk fra laksetrappa, sier Dag Natedal, som er GS sin mann i prosjektet. Han mener det nye

innhoppet til en million som ble laget i den andre, lange laksetrappa på Skotfoss, var bortkastede penger.

Forskningsprosjektet som NINA, GS, Akerhus energi og høgskolen står bak, fortsetter. Natedal sier de håper å finne ut mer om hvordan damlukene kan fin-justeres og kjøres slik at vannføringen - lokkevannet i trappa - blir mest mulig gunstig for oppvandring av laks.

Det er antatt at svært lite laks kommer levende ut igjen fra Norsjø, etter gyting i Bøelva og andre elver. Turbinene på Skotfoss- men også måker,

skarv og fiskeender- tar de fleste, ser det ut til. Naturlig produsert smolt som går ut Klosterfossen og Mølla, kommer nok mest fra Bliva, mener Natedal.

Til sommeren startes de nybygde løpene med videoovervåkning for laks og ål i Klosterfossen - som en håper vil øke sjansen for at fisken kommer levende ut der - forbi kraftstasjonen. Mellom 20 og 30 millioner har disse kostet Akershus energi og det blir spennende å se hvordan de fungerer

gir seg i Hytteutvalget. Etter 11 år i dette utvalget, velger nå Finn å gi seg. Han er en driftig tillitsvalgt som har en lang merittliste i GS. Finn var leder i Hytteutvalget fra 2011–2015. I perioden 2009–2012 var han sterkt delaktig i byggingen av brygga på Sildrevika.

På Gunhildsbu var han oppsynsmann fra 2013–2016 og fikk laget bl.a. en flott terrasse der oppe. I perioden 2017–2019 var han ansvarlig for Åstadtoppen, der særlig bytting og reparasjon av store deler av grunnmuren var en stor jobb.

Bent Bakke vil nå overta Finns engasjement der ute og fortsette som oppsynsmann sammen med Torgeir Torgersen.

Finn vil fortsette i «Fiskesport» der han er en stor ressurs for bladet. I redaksjonen fyller han flere roller, bl.a. er han økonomiansvarlig ved siden av journalistjobben.

Tekst/foto: Kjell E. Høiby

takker av etter 7 år som kasserer i Hytteutvalget.
Dette er et veldig nødvendig arbeid i foreningen, og vi kan bare si takk for en solid innsats. Ny kasserer blir Lill-Ann Berg, som vi håper finner seg vel tilrette i vår mannsbastion.

Under: Paul med Gjuvsjåfisk

takker av etter 6 år som leder av arrangements komiteen. Nå skal han prøve å gå løs på andre oppgaver i GS. Magne skal prøve å få liv i et utvalg som vi har ønsket å få til i lengre tid – Arbeidsutvalg for barn og unge. - I tillegg fortsetter Magne som revisor og varamedlem til styret, så han får nok ikke mindre å gjøre.

For de som ikke alt vet det, er det arrangementskomiteen som sørger for at vi kan møtes første tirsdagen i måneden og hygge oss sammen. De sørger for at vi får litt å bite i, litt utlodning og ofte foredragsholdere. Som arvtager for Magne får vi en kar som mange vil kjenne igjen – særlig de som har leid hytter mens MX-sport sto for utleia, Helge Bøyesen. Så kom innom da vel – vi møtes 14. april!

Finn Sigurdsen

Kjære alle sammen

Vi går nå gjennom en svært vanskelig tid. For bare få uker siden
kunne vi ane konturene av denne pandemien vi nå skal forholde
oss til. Korona-viruset var liksom noe som hørte hjemme i Kina, på
den andre siden av kloden. Nå er problemet her og det preger hver
og en av oss, enten vi vil det eller ikke.

Når vi nå, i tillegg til alle andre bekymringer, skal forholde oss til at hyttene i en periode ikke kan leies ut og at vi ikke kan samles på møter slik vi alltid har gjort, da blir det tungt. Det blir i alle fall veldig uvant.

Vanligvis, på denne tiden av året, så legges det planer. Mange planer. Hvor skal turene gå i år? Hvor lenge skal de vare? Hvem skal være med? Og så kommer altså dette fordømte viruset og setter en stopper for mange av våre visjoner. Nå er det mange begrensninger å forholde seg til. Usikkerhetsmomentene står i kø. I skrivende stund har våre politikere bestemt at karantene og isolasjons-bestemmelser strammes ytterligere til. Vi skal ikke kunne reise fritt fra kommune til kommune heller, og med tanke på at flere av våre vann ligger utenfor vår kommunegrense, så er dette dramatisk lesning. Akkurat nå kjennes det tungt, uvirkelig og ganske skremmende ut. Men samtidig tenker jeg at alt håp på langt nær er ute. Skal denne djevelskapen virkelig få lov til å ødelegge den gleden sportsfiske og turliv gir oss hvert eneste år? Nei, så pokker om den skal!

Dette er helt opp til oss selv.

GS har store, solide føtter å stå på. Hvert eneste utvalg er bunnsolid forankret i sunne holdninger og tradisjoner. Jeg liker å tro at både foreningen og hver og en av oss er ganske unike. Økonomien er god og alle med lederverv trekker i samme retning. I tider som dette er det en trygghet. Vi tåler både utfordringer og motgang.

I redaksjonen forsøker vi å jobbe rundt alle disse nye utfordringene. Både Internett og telefon er helt avgjørende for at Fiskesport skal komme ut i papirform. Jeg skal ikke legge skjul på at dette er svært krevende i disse dager, men vi kommer i mål også denne gangen takket være god dugnadsånd.

Jeg vil oppfordre alle våre medlemmer til å fortsatt bruke medlemskapet til turer i skog og mark. Alle våre flotte fiskevann ligger der, selv om hyttene er stengt inntil videre. Prammene vil du kunne benytte som før. Selv vil jeg vurdere å kjøpe et nytt telt til fiskesesongen. Et oppblåsbart liggeunderlag er også en tanke. Vi har så mange flotte

destinasjoner i GS at det vil være direkte synd å ikke benytte mulighetene. Selv om vi, for en periode, blir frarøvet de sosiale møtene vi alle setter pris på, er det viktig at vi nå ikke mister humøret.

Kom deg ut på tur, og lag nye minner og historier du kan dele med oss andre. Kanskje er det nettopp i år at du tar den riktig store ørreten oppe i Luksefjell? Og husk en ting til: Der er det kun en ting du kan bli smittet av, og det er fiskefeber.


Skitt fiske!

av Kjell. E. Høiby Redaktør, Fiskesport

BÅL, VED OG BRANNFARE 
Det er nå skogbrannfare - Gult farenivå

Vi ser dessverre stadig at noen rapper veden vår og lager bål både utenfor og i nærheten av hyttene.

For et par år siden laget noen et farlig ildsted på Sildrevika. Hadde man vært litt mer uheldig der, så hadde veggen tatt fyr. Det samme har skjedd på andre hytter også, med varierende brannfare og ulempe. Bjørn Terje Hansen,
oppsynsmann på Lonabu, sendte meg nylig bilder av enda et bål – rett utenfor hytta han ivaretar for GS.

«Det er fryktelig irriterende, for ikke bare lager folk stygge merker i plenen, men det er direkte brannfarlig også. Videre er det jo lite hyggelig for de som har brukt mye av fritiden sin til å kappe og kløyve ved for Grenland
Sportsfiskeres hytter – å se at folk rapper veden vår og drar den rundt til bålfyring. Hvis man først skal lage et bål, så bør man gidde å raske sammen greiner og nedfall», sier Bjørn Terje.

Nå skal ingen av oss påstå at det denne gangen var medlemmer som gjorde dette, men vi oppfordrer herved folk til å være forsiktige med
åpen flamme. Til sist vil vi be våre medlemmer om å ikke fyre bål rett ved hyttene. Det ender som regel med stygge brennmerker, noe som er til irritasjon for de som forsøker å holde plassen i orden for våre leietakere.

Tekst: Kjell E. Høiby Foto: Bjørn Terje Hansen

Fiske-trappa i Mølla (Skien)

Normalt åpner vi fisketrappene i slutten av april (senest 1.mai) ned-strøms Skotfoss, men nå har vi i Grenland sportsfiskere sendt en forespørsler til Skien kommune om tidligere åpning på grunn av overvintret laks (vinterstøinger) og smolt som står under brua ovenfor fiske-trappa i Mølla og søker etter utvandringmuligheter.

Med overskuddsvann (noe flomvann) i vassdraget så kan dette tiltaket være en vinn/vinn situasjon for fisken.

Det har i hele vinter vært tappet uvanlig mye vann i flomluker på både Damfoss og Klosterfoss grunnet redusert produksjon på Klosterfoss pga. arbeid med smolt/ål rør. Dette viser kanskje at fisken ikke bare følger hovedstrømmen/vannstrømmen.

Fint hvis de som er ute og observert fisk (laks, sjøørret og smolt) ovenfor mølletrappa om å ta bilder og sende dette til oss (hvis mulig)?. web@grenland-sportsfiskere.no

På forhånd takk!

Skien kommune har nå åpnet
fiske-trappa 24.03.2020

MEDLEMSKONTINGENTER:

A-medlem .................................kr 520,-
B-medlem .................................kr 200,-
Junior .........................................kr 120,-
Pensjonist (fra 67 år) ................kr 260,-
Familie (Ektepar/samboere
og familie under 20 år) .............kr 730,-

HVORDAN BLI MEDLEM I GS

Du kan bruke hjemmesida vår, www.grenland-sportsfiskere.no,
og der velge å få tilsendt innbetaligskort. Du kan også få med deg
innbetalingskort og betale på egen nettbank på Villmark og Fritid
på Hovengasenteret. Videre kan du betale på settefiskanlegget
vårt (Dammane) på Eriksrød (kontant).
På Jakt & Fjellsport kan de ta imot betaling på vår egen
bankterminal, så det er det raskeste.

VI OPPFORDRER ALLE SOM HAR MULIGHET FOR DET, Å BETALE MED KORT NÅR DERE LEIER HYTTE ELLER PRAM!

Oppgradert strøm
på Sildrevika

Spenninga på strømmen på Sildrevika har alltid vært et problem, men nå legges den om. Så da regner vi med at vi slipper å slå av varmeovnene når det skal kokes poteter. Men for all del, spar gjerne på strømmen likevel, den koster oss en del tusen i året.

HUSET VÅRT

Alt har fungert bra på GS-huset i året som gikk, og alle utvalg har sine ting på plass. De gamle prammene er lagret i under-etasjen sammen med diverse andre ting. Det er også opparbeidet ny vei til underetasjen, slik at vi kan kjøre ned med bil og båthenger. Det skal settes inn ny utgangsdør og lages nytt lager ute for propandunker og redskap. Oppholdsrommet har plass til 35–40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

LEIE GS-HUSET?

Ta kontakt med:

Olav Eriksrød, tlf 960 42 767
Harald Rinde Andersen, tlf 970 91 140
Toralf Hauge, tlf 411 84 357
GS-husets adresse: Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

Klikk på bildene for å se større utgave:

REDAKTØRENS
(FS) SPALT

GRENLAND SPORTSFISKERE vil takke alle for sitt bidrag gjennom Grasrotandelen.

Din grasrotmottaker GRENLAND SPORTSFISKERE mottok kr 145 511,76 i 2019. Det er midler som bidrar til at de kan fortsette sitt  verdifulle arbeid. Dette har du vært med på! 1,2 millioner andre personer har også valgt seg en grasrotmottaker, noe som har generert hele 698 millioner kroner totalt til Grasrotandelen i 2019.

Mange av Norsk Tippings kunder har fortsatt ikke registrert seg som grasrotgiver. Kjenner du noen, så tips dem gjerne om at de kan støtte GRENLAND SPORTSFISKERE på denne enkle måten.

Klikk på bilde:

NR. 4 - 2019 •
47. ÅRGANG 
Lederen

DUGNADSKORT:

50 timer dugnad gir fortrinnsrett ved tildeling av hytter, samt fordeler på spesielle dager på laksefiske, kontakt lakseutvalget. 100 timer dugnad gir mulighet for dugnadsnøkkel på Løvenskiolds veier, kontakt settefiskanlegget.

Publisert av Dag Natedal / søndag 10.11.2019

GS informasjonsskilt

Flere av dere har sikkert lagt
merke til at det har blitt satt opp
flere av våre nye informasjonsskilt
på forsommeren i år. Det har blitt
satt opp et «stort» skilt rett etter
bommen ved Dale. I tillegg har
det blitt satt opp 3 mindre skilt
ved Fjellvannet, nærmere bestemt
ved Grønsjø, Trommeren og
Henningsdalen.

Tidligere er det satt opp store
informasjonsskilt ved Modammen,
Svanstul og ved krysset ved
avkjøringen til Søndre Rønningen
før Luksefjell.

Skiltene inneholder kart over
våre vann og hytter, fiskeområde,
henvisning til vår hjemmeside, info
om hvor medlemskort og fiskekort
fåes kjøpt samt tilbud om pramleie.

Vi håper skiltene blir tatt godt vare
på der de står slik at de kan bli til
nytte og glede for mange i mange
år framover.

Med hilsen Tor Erling Løvstad,
Torodd Moen og Sten-Åge Egeberg.

Tekst og foto:
Sten-Åge Egeberg

Publisert av Dag Natedal / fredag 08.11.2019

Telemark Settefisk, ved Tor Ashjem, hadde onsdag 18. september besøk av Norsjø Trolling, Bø- og Sauherad JFF og fiskeforvalter, Irvin Kilde, hos Fylkesmann.

Terje Christiansen

Temaet for kvelden var: felles innsats for å bedre stor-ørretbestanden i Norsjø, Bråfjorden og Heddalsvannet, med tilstøtende elver og bekker.

Det ble mange spørsmål, og innspill, på hvordan øke bestanden av storørret? Å bedre tilgjengeligheten for ørreten i gytebekker må til – da med rydding av oppgangshindere. Stamfiske etter stor ørret ble diskutert – hvordan, og hvor, får vi utført dette?

Hele dette «prosjektet» vil ta tid – og, en er avhengig av at sportsfiskere bidrar til det praktiske arbeidet. Det ble et positivt møte hvor hele «gjengen» ønsker å delta for bedring av ørretbestanden!

Etter møtet ble det en omvisning på anlegget til Telemark settefisk AS.

Dag Natedal / fredag 21 juni 2019

GS har en rekke tjern og vann tilgjengelig for fiske. Det er alt for omfattende å gå inn på beskrivelse av alle disse, men her har du noen bildeglimt, og anbefalinger, fra våre områder.

Nær Skien by har du vannene i Vestmarka, vest og nord for Gulset. I enkelte av disse tjern og vann er det også flott ørret! Og, skal du ha med barna for «garantert» fangst, anbefaler jeg Vassdalstjern.

Et område som også er tilgjengelig uten å passere låste bommer, er vannene langs Svanstulveien. Åletjern Nordre, Bevertjern og Fagerli er flotte mål for en ettermiddagstur.

Når du først er på Svanstulveien, og kjører opp til parkeringa, er det mange muligheter innenfor en times gange, eller enda kortere tid hvis du tar med sykkelen! Velene, Venevann, Uvassvatna og mange flere gode fiskemuligheter.

Lengre nord har du vannene på Sauheradfjella og Sondalsfjell. Anbefaler sterkt å besøke Steinbruvann og omliggende tjønner, samt en villmarkstur til Sondalsfjellområdet hvor det er noen «sære» vann med stor ørret i. Når det gjelder størrelsen på ørreten i våre omårder, så er det enkelte vann som huser fisk på mellom en og to kilo...

For all del må vi ikke glemme Fjellvannet og Slettevannet – disse er gode vann med fhv gode fangstmuligheter, som er viktig når du har barn eller nybegynnere med på fisketur! Og, ikke undervurder nevnte vann, de huser enkelte store ørreter også. I Slettevannet kan du fiske fra egen kano, gummibåt, kajakk uten motor.

Enkelte medlemmer «klager» over at flere av våre vann er «utilgjengelige» - men, leier du hytte eller pram får du nøkkel til til respektive veiene, og da er det ofte et «hav» av fiskemuligheter i gangavstand fra hytta.

Studer kart fra våre områder  før du drar på tur – det er spennende, og du møter mer forberedt til turen! Kart fåes kjøpt i bokhandlere og Turistforeningens butikk i Hjellen , Skien.

Fiskeregler, og info forøvrig, finner du på nettsida vår.        Skitt fiske og god tur!

Klikk på bildene under for større versjon: (En stor takk til Terje for flotte bilder og tekst!)

Tekst og foto: Terje Christiansen

Fiskemuligheter i Skien kommune!

Det er godt tilrettelagte fiskemuligheter etter innlandsfisk, laks og sjøørret i Skien. De fleste vann i Skien kommune disponeres av lokale jeger- og fiskeforeninger, hovedsaklig Grenland Sportfiskere og Telemark Jeger og Fiskeforening.

Fiskekort og medlemsskap kan kjøpes hos Jakt og Fjellsport, tlf 35 52 09 58 eller Eriksrød Setteri i Luksefjellveien 881, tlf. 35 59 03 33 (Grenland Sportsfiskere). https://www.grenland-sportsfiskere.no/

Det er flere gode fiskeplasser i kommunen, som f.eks.Skienselva, Meierelva, Falkumelva, nedenfor Klosterfossen i Skien sentrum og ved Skotfoss. Ved Fossumhølen i Falkumelva er det tilrettelagt fiskeplass for rullestolbrukere.

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort.
Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

Vi får jobben gjort!

 

Foto: Terje Christiansen

Om oss

Vi er pålitelige profesjonelle med over 78 års erfaring.
Vi hører på medlemmene våre og arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Fiskevann

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Kontakt oss nå!

  • GSs SAMARBEIDSPARTNERE