Lakseutvalget

Verv:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn:
Morten Stensrud
Anders Stensrud
Alf Sørensen
Lasse Larsen
Ole Mogen
Lars Roheim
Svein Lindberg
Birger Stokkedal
Steinar Kvammen
Kai Nordbø
Kai Mesics
Morten Mesics
Per Ivar Nystog
Terje Nygård
Rolf Klubben

På valg:
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Telefon:
91 14 27 91
91 35 70 35
35 52 92 06
95 16 24 11
41 33 03 72
35 52 86 18
90 08 56 28
97 03 03 98
91 88 82 99
90 92 31 88
91 31 77 90
91 73 65 54
91 55 94 60
91 17 48 36
93 40 14 82

1, Vaktliste 2018.pdf 1, Vaktliste 2018.pdf
Size : 218.897 Kb
Type : pdf
Vaktliste 2017 - 1.pdf Vaktliste 2017 - 1.pdf
Size : 417.159 Kb
Type : pdf

FREMTIDEN FOR LAKSEN I TRYGGE HENDER

I midten av november utførte Lakseutvalget den årlige strykingen av laks. I forkant av strykingen er laksene sortert etter kjønn, og det blir tatt prøver av fiskene før de strykes for å forhindre at gener aveventuelle oppdrettslaks videreføres.

Lakseutvalget har mye erfaring med ovennevnte arbeid – og, i nyere tid er det blitt mer prøvetaking og registrering som må utføres nøye.

Så, får vi håpe det blir noen flotte lakser av «befruktningen», slik at sportsfiskere får glede av resultatet om noen år. Og, selvfølgelig er målet at Lakseutvalget skal ha minst mulig inngripen i «sexuallivet» til laksen – vi får håpe at laksen heller finner sin make på en grusbanke i vassdraget...

Tekst og foto: Terje Christiansen

Største laksen til nå er på 11,3 kg. Fangststed - Klosterfossen den 26.07.
Det er den råeste fiskeopplevelsen Olav Bøe noensinne har hatt.
Han ønsker å takke Grenland Sportsfiskere.
– Det er takket være dem at vi kan ha slike opplevelser midt i Skien sentrum, sier han.
http://www.varden.no/…/olav-64-fikk-storlaks-pa-over-11-kil…


Se også:Ronny Kvernvik dro opp den første fisken da laksefisket i Skiensvassdraget startet. http://www.nrk.no/telemark/fikk-forste-laksen-1.12387418

Laks eller Sjø-ørret?

Hvordan se forskjell på Laks og Sjø-ørret?

        Sjø-ørret

         Laks

Noen typiske forskjeller mellom artene:

Laksen har en slank og strømlinjeformet kroppsform.
Sjø-ørreten er mer kompakt og rund i formen.

Hodeformen på laksen er mer spiss og langstrakt, mens
sjø-ørreten sitt er mer avrundet og kortere.


Sporden på sjø-ørreten er vanligvis helt rett i bakkant.
Laksens spord er V-formet i bakkant.

Hva veier laksen?

Tabell som viser ca. forholdet mellom lengde og vekt på laksen.

Lengde i cm
50
55
60
65
70
75
77
80
85
90
92
94
96
97
98
100
102
104
106
108
110
112

Estimert vekt i kg
1,4
1,9
2,5
3,2
3,8
4,6
5,0
5,6
6,7
8,0
8,5
9,0
9,6
9,9
10,2
10,9
11,5
12,2
12,9
13,7
14,4
15,2

 


Gytelaks
– farget fisk som har stått lenge i elva. Disse fiskene bør settes ut i elva igjen da de er lite egnet som matfisk, dette gjelder særlig hofisken. Kraftig krok på underkjeven og mørk farge er typiske kjennetegn på gytefisk. Hofisken er blek i fiskekjøttet.

Oppvandring av laks
og sjø-ørret


..


Oppvandring av laks i Telemarksvassdraget inntreffer årlige omkring sankthans.

Nå begynner laksen å vandre opp i vassdraget.

Laksen er en anadrom art. Det betyr at den fødes i ferskvann (en elv), drar på næringsvandring i havet, før den vender tilbake til ferskvann for å gyte. Laksen lever vanligvis mellom fire og åtte år.


Laksungene i ferskvann kalles først yngel, deretter parr fra de er ett år. De er kamuflert for et liv i elva. Etter 2-4 (1-6) år i elva endres laksungene for et liv i havet. Da vandrer de ut som såkalt smolt. Nå tåler de saltvann og de blir sølvblanke for å være best mulig kamuflert i det åpne havet. Smolten forlater elva om våren eller forsommeren. Den vandrer relativt raskt med strømmen fra elvemunningen, ut fjordene, med kyststrømmen og ut i Norskehavet og Barentshavet. I områdene fra Færøyene, vestover mot Grønland, nordover mot Bjørnøya og østover mot kysten av Øst-Finnmark lever laksen i ett til tre år. Laksens vandringer i havet er ikke godt kjent, men merkeforsøk antyder at laksen vandrer over store områder, og at laks fra flere land samles i Norskehavet. Laksen har en rekke byttedyr på menyen, blant annet fisk som sil, sild og lodde, samt blekksprut og forskjellige krepsdyr. Den eter det den kommer over og er ikke rettet mot spesielle næringsdyr.

Etter ett, to eller tre år blir laksen kjønnsmoden og vandrer hjem til oppvekstelva for å gyte. Fisk med ett år bak seg i sjøen kalles smålaks (1-3 kg), de med to kalles mellomlaks (3-7 kg) og de med tre år bak seg i sjøen kalles
storlaks (+ 7kg).
I norske vassdrag gyter laksen fra oktober til januar. Norsk laks gyter som regel samme sesong som den kommer opp i elva, men i noen Finnmarkselver, for eksempel Tana og Alta går enkelte laks opp i elva allerede om høsten ett år før gyting.
Det er flere kritiske faser med stor dødelighet i laksens liv. Skal bestanden holdes konstant, er det tilstrekkelig at bare to av eggene fra hvert par resulterer i nye gytefisk. Den første kritiske fasen for fisken er når yngelen kommer opp fra grusen. De skal da begynne å ete og etablere territorium. Avviker vannføring og temperatur mye fra det normale, for eksempel ved stor, tidlig eller sen flom, kan yngeldødeligheten øke. Utvandringen av smolt fra elv til sjø er en annen kritisk fase. Fiskespisende fisk og fugl samler seg i fjordene under utvandringen. Vannføring og værforhold innvirker på hvor effektive predatorene er. Opp mot 30 til 50% av den utvandrende laksesmolten kan dø. Vel ute i havet kan forhold der ha stor betydning for vekst og overlevelse fram til gytevandring. Vanligvis kommer mellom 2 og 10% av smolten som gikk ut fra elva tilbake som moden fisk for å gyte. Det er store årsklassevariasjoner og variasjoner over tiår med tanke på naturlig dødelighet hos laks.

Laksens nedgang

Laksebestandene har i løpet av de siste 30 åra gått kraftig tilbake i hele artens utbredelsesområde.
I følge forskningssamarbeidet SALSEA (Salmon at Sea) vender bare en tredjedel av laksen tilbake fra havet nå, sammenlignet med på 1970-tallet. Yrkesfisket etter laks har blitt vesentlig redusert, samtidig har det blitt mindre sur nedbør, mer kalking og mindre avrenning fra jordbruket. Derfor regner forskerne med at årsaken ligger i lavere overlevelse i sjøfasen. Et samlet forsker-Norge mener de negative effektene av lakselus og rømming fra alle oppdrettsanleggene er betydelige. I tillegg arbeides det for å finne årsaker også i laksens eget liv i havet. Forskerne har generelt hatt mindre fokus og færre kunnskaper om laksens liv i havet enn de har hatt om laksens liv i ferskvann.

Kilde: Norske Lakseelver

Om fangstrapportering

Når du leverer fangstrapporter gjør du oss en tjeneste. Rapportene leveres direkte til den grunneier eller organisasjon som har forvaltningsansvar i området du har fisket. I lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. finner du bestemmelser om oppgaveplikt: "Den som i året har fisket anadrome laksefisk skal sende skriftlig oppgave over fangsten til den som eier fiskeretten". 

Takk for hjelpen.

Årets Laksesmolt 2015

Årets Laksesmolt ca. 50 000 ble satt ut ved Damfossen i Skien den 20 mai i år.
Klosterfoss og Damfoss, fosser i Skien kommune, Telemark. Gjennom fossene renner Skienselva fra Hjellevannet ned i Bryggevannet og 8 km lenger nede ut i Frierfjorden ved Porsgrunn. Fallhøyden fra Hjellevannet er 5 m. De første kraftstasjoner utbygd 1883–93; nåværende kraftverk i Klosterfoss er bygd i 1970 (10,2 MW).

Grenland Sportsfiskere og Telemark Settefisk står ansvarlig for produksjon og utsett av årets smolt. 

Vi i Grenland Sportsfiskere vil særlig få takke alle  finansielle bidragsytere og samarbeidspartnere
som Fylkesmann i Telemark, Skienselva Elveeierlag, Akershus Energi og Skien kommune for uten deres bidrag hadde vi ikke kunnet virkeliggjøre dette.

Det er fult lov for bedrifter, kommuner  og private og hjelp til/bidra økonomisk til dette prosjektet.

Takker ja til framtidig bidrag til smoltprosjektet i Telemarksvassdraget.

Kontakt oss

Foto: Terje Christiansen

Ni måneders ventetid over

Sesongstart for laksefiskerne

Mandag 1. juni braket det for alvor løs med laksefisket. Som alltid er spenningen stor foran årets sesong.

Mange har ventet lenge og gledet seg gjennom hele vinteren, kanskje er tiden forkortet med sjøørretfiske, søkkestøping eller youtube klipp fra fiske i fjor. Uansett nå er ventetiden over, det er like før. De fleste elvene åpner 1. juni, men noen noe senere. Ta kontakt med Grenland Sportsfiskere eller elveeierlaget så får du opplysningene du trenger for Telemarksvassdraget.

Husk å levere fangstrapport...

Skitt Fiske sesong 2015!

Fisker: Birger Stokkedal og "hovmester" Gjert Gjertsen sesong 2013

BILDER: Nils T. Naper fikk denne laksen på 16,3 kilo i Klosterfossen torsdag 12 juli sesong 2012.