Laks- og sjøørretutvalget:

Verv:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Laksetrapp ansvarlig

Navn:
Morten Stensrud
Anders Stensrud
Alf Sørensen
Lasse Larsen
Ole Mogen
Lars Roheim
Svein Lindberg
Ronny Løberg
Birger Stokkedal
Steinar Kvammen
Kai Nordbø
Kai Mesics
Morten Mesics
Per Ivar Nystog
Terje Nygård
Rolf Klubben
Dag Natedal

På valg:
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021

Telefon:
91 14 27 91
91 35 70 35
97 95 92 45 - 35 52 92 06
41 42 66 88
41 33 03 72
99 77 09 12 - 35 52 86 18
90 08 56 28
45 19 60 90
97 03 03 98
99 22 39 03
91 55 27 88
91 31 77 90
91 73 65 54
97 09 66 81
91 17 48 36
93 40 14 82
95 06 33 93

 
 

Om fangstrapportering

Når du leverer fangstrapporter gjør du oss en tjeneste. Rapportene leveres direkte til den grunneier eller organisasjon som har forvaltningsansvar i området du har fisket. I lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. finner du bestemmelser om oppgaveplikt: "Den som i året har fisket anadrome laksefisk skal sende skriftlig oppgave over fangsten til den som eier fiskeretten". 

Takk for hjelpen.

Oppvandring av laks 
og sjø-ørret

Oppvandring av laks i Telemarksvassdraget inntreffer årlige omkring sankthans.

Nå begynner laksen å vandre opp i vassdraget.

Laksen er en anadrom art. Det betyr at den fødes i ferskvann (en elv), drar på næringsvandring i havet, før den vender tilbake til ferskvann for å gyte. Laksen lever vanligvis mellom fire og åtte år.

Laksungene i ferskvann kalles først yngel, deretter parr fra de er ett år. De er kamuflert for et liv i elva. Etter 2-4 (1-6) år i elva endres laksungene for et liv i havet. Da vandrer de ut som såkalt smolt. Nå tåler de saltvann og de blir sølvblanke for å være best mulig kamuflert i det åpne havet. Smolten forlater elva om våren eller forsommeren. Den vandrer relativt raskt med strømmen fra elvemunningen, ut fjordene, med kyststrømmen og ut i Norskehavet og Barentshavet. I områdene fra Færøyene, vestover mot Grønland, nordover mot Bjørnøya og østover mot kysten av Øst-Finnmark lever laksen i ett til tre år. Laksens vandringer i havet er ikke godt kjent, men merkeforsøk antyder at laksen vandrer over store områder, og at laks fra flere land samles i Norskehavet. Laksen har en rekke byttedyr på menyen, blant annet fisk som sil, sild og lodde, samt blekksprut og forskjellige krepsdyr. Den eter det den kommer over og er ikke rettet mot spesielle næringsdyr.

Etter ett, to eller tre år blir laksen kjønnsmoden og vandrer hjem til oppvekstelva for å gyte. Fisk med ett år bak seg i sjøen kalles smålaks (1-3 kg), de med to kalles mellomlaks (3-7 kg) og de med tre år bak seg i sjøen kalles 
storlaks (+ 7kg). 
I norske vassdrag gyter laksen fra oktober til januar. Norsk laks gyter som regel samme sesong som den kommer opp i elva, men i noen Finnmarkselver, for eksempel Tana og Alta går enkelte laks opp i elva allerede om høsten ett år før gyting.
Det er flere kritiske faser med stor dødelighet i laksens liv. Skal bestanden holdes konstant, er det tilstrekkelig at bare to av eggene fra hvert par resulterer i nye gytefisk. Den første kritiske fasen for fisken er når yngelen kommer opp fra grusen. De skal da begynne å ete og etablere territorium. Avviker vannføring og temperatur mye fra det normale, for eksempel ved stor, tidlig eller sen flom, kan yngeldødeligheten øke. Utvandringen av smolt fra elv til sjø er en annen kritisk fase. Fiskespisende fisk og fugl samler seg i fjordene under utvandringen. Vannføring og værforhold innvirker på hvor effektive predatorene er. Opp mot 30 til 50% av den utvandrende laksesmolten kan dø. Vel ute i havet kan forhold der ha stor betydning for vekst og overlevelse fram til gytevandring. Vanligvis kommer mellom 2 og 10% av smolten som gikk ut fra elva tilbake som moden fisk for å gyte. Det er store årsklassevariasjoner og variasjoner over tiår med tanke på naturlig dødelighet hos laks.

Laksens nedgang

Laksebestandene har i løpet av de siste 30 åra gått kraftig tilbake i hele artens utbredelsesområde.
I følge forskningssamarbeidet SALSEA (Salmon at Sea) vender bare en tredjedel av laksen tilbake fra havet nå, sammenlignet med på 1970-tallet. Yrkesfisket etter laks har blitt vesentlig redusert, samtidig har det blitt mindre sur nedbør, mer kalking og mindre avrenning fra jordbruket. Derfor regner forskerne med at årsaken ligger i lavere overlevelse i sjøfasen. Et samlet forsker-Norge mener de negative effektene av lakselus og rømming fra alle oppdrettsanleggene er betydelige. I tillegg arbeides det for å finne årsaker også i laksens eget liv i havet. Forskerne har generelt hatt mindre fokus og færre kunnskaper om laksens liv i havet enn de har hatt om laksens liv i ferskvann.

Kilde: Norske Lakseelver