Laks- og sjøørretutvalget:

Verv:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Fisketrapp ansvarlig

Navn:
Morten Stensrud
Anders Stensrud
Truls Melleby
Lasse Larsen
Lars Roheim
Svein Lindberg
Ronny Løberg
Birger Stokkedal
Steinar Kvammen
Kai Nordbø
Kai Mesics
Morten Mesics
Per Ivar Nystog
Terje Nygård
Rolf Klubben

På valg:
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024

Telefon:
91 14 27 91
91 35 70 35
91 51 80 64
41 42 66 88
99 77 09 12 - 35 52 86 18
90 08 56 28
45 19 60 90
97 03 03 98
99 22 39 03
91 55 27 88
91 31 77 90
91 73 65 54
97 09 66 81
91 17 48 36
93 40 14 82

Sjekk om laksen mangler fettfinne

I Skienselva/Telemarksvassdraget vil det av og til bli fanget laks som mangler fettfinnen. Fettfinnen er den lille, bløte finnen som sitter bakerst på ryggsiden, nær sporden. Avklippet fettfinne viser at laksen har opprinnelse fra vårt settefisk anlegg. Den har blitt merket og satt ut i  øvre del av vassdrage sesongen før smoltstadiet.
Dette er viktig informasjon for oss og vassdraget, så vi setter stor pris på om du registrere dette når du registrerer fangsten din i Elveguiden (app`n).

Hei alle laksefiskere. (fredet-sone merket rødt)

Det har kommet noen nye regler/endringer i Fiskeforskriften.
I hovedsak går det på Frednings-soner, de fleste er utvidet og noen innskrenket.

I skien er det nå lov å fiske inn til første vannfontene ( Se Kart )

På Skotfoss er de lov å fiske på odden rett over elva for Kraftstasjonen ( Se kart )

Det er også innført 100 M  grense hele året ( Fiskeforbud ) , i alle bekker /elver og os . Forbudt innfor breviksbrua.

  1. det er ikke lov å gå innenfor sperret områder når det fiskes fra land.

Se ellers på Lovdata.no her er 2 linker

Forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk, Vestfold og Telemark - Lovdata

Forskrift om fiske ved utløp av vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold og Telemark - Lovdata  

Skienselva Elveierlag
Grenland sportsfiskere
Morten Stensrud -91142791

(fredet-sone merket rødt)

Klikk på bilde...

Mølla og Klosterfossen (fredet-sone merket rødt)

Skotfoss (fredet-sone merket rødt)

Vaktliste 2023.pdf Vaktliste 2023.pdf
Size : 102.775 Kb
Type : pdf

Skippertak for villaksen i Bliva og Sandåa (Skien)

Det er liten tvil om at det er høy dugnadsfrekvens i alle utvalg hos Grenland Sportsfiskere. Noen må jobbe fysisk hardere enn andre, og de som stiller med motorsag og klipperedskap, taljer og tau, er bare noen få av mange, flittige arbeidsmaur

De siste årene har det pakket seg veldig med nedfall og trevirke langs både Bliva og Sandåa. I fjor måtte Løvenskiold og tungt maskineri til for å rydde bort store hindre som hadde fullstendig tettet oppgangsmulighetene for laksen. Flere steder i Bliva måtte tungt maskineri og hydraulikk til for å sikre den anadrome fisken fri ferdsel. Flere etater gikk sammen, og da løste problemene seg relativt enkelt.

Likevel er det fremdeles mye å gjøre. I de øvre elveløpene, særlig der Sandåa renner ut i Bliva, har det vært enorme mengder nedfall og kapp som stenger for laks og sjøørrets mulighet til å gyte. Enkelte steder var demningene fullstendig  

tette, mens andre steder var preget av at hele trær hadde falt tvers over elven med greinene ned, slik at de fungerte som et slags gitter. Her var flere tømmervaser i ferd med å tette elva fullstendig. Man kommer ikke langt med bare håndkraft og buesag. Her måtte voksne karer med motorsag til. Meter for meter jobbet denne iherdige gjengen seg oppover, og selv om det fremdeles ligger igjen mye trevirke, særlig i Sandåa, så er det nå relativt fri ferdsel for både laks og sjøørret.

Videre ble det ryddet bort en del kratt og buskas for å bedre sikten, særlig ved Gromstulhølen i Bliva.

Dette er et svært utsatt sted hva tyv-fiske angår. Man har flere ganger observert tyvfiskere i området og ved ettersøk har man funnet flere typer ulovlig redskap. Garnstumper, rykke-redskap og annen elendighet har blitt funnet og konfiskert av oppsynet. Fremover vil elva bli holdt under strengt oppsyn også av folk med politimyndighet. Som et ledd i dette arbeidet har rydding av busker og kratt vært nødvendig for lettere å ha oversikt over de hardest 

belastede områdene. Biler som parkeres i nærheten nattestider vil bli sjekket og folk som ferdes nær elven etter mørkets frembrudd vil naturligvis ha et forklaringsproblem og bli behandlet deretter.

Denne grunne, transparente elven er svært sårbar. Man antar at cirka 2/3 av all laks som passerer trappene (Møllehullet og Klosterfossen), skal opp hit for å gyte. GS legger ned en enorm arbeidsinnsats for at villaksen fortsatt skal leve og formere seg i våre vassdrag, og da kan man ikke stå med hendene i lomma og se på at uvettige mennesker tar seg til rette. De som med viten og vilje tyvfisker og oppfører seg destruktivt i dette området, vil risikere å bli politianmeldt og holdt ansvarlig for den skaden de gjør. Det som finnes av lov-hjemler og paragrafer vil bli brukt. Og husk en ting: Det er ikke sikkert at du alltid ser de som ser deg! I disse dager, hvor pukkel-laksen også har gjort sitt inntog, vil man fokusere enda mer på skadevirkninger og trusler mot våre anadrome fisker.

HER TAR GJENGEN EN VELFORTJENT HVIL. Foran, med caps Jan Helge Knutsen. Bak f.v. Atle Rui Hauge, Runar Eidem og Ronny Løberg. Arvid Brøndalen og Jan Markusen kom senere.

OVER: Her, ved selve Gromstulhølen, kan man se at vannstanden er uvanlig lav. Dette er et av de stedene der vi prioriterer oppsyn, også etter mørkets frembrudd.

TIL HØYRE: Atle Rui Hauge rydder busker og kratt ved Gromstulhølen i Bliva.

Sandåa.

FØR: Elvekrysset blir ryddet for trevirke som stenger elva.
ETTER: Elvekrysset Sandåa - Bliva etter at de underliggende greinene er fjernet.

ETTER: Elvekrysset Sandåa - Bliva etter at de underliggende greinene er fjernet.
.

FØR: Enkelte steder var Sandåa fullstendig tett. Gammelt nedfall hadde pakket seg i kurver og svinger – nesten som beverdemninger.

ETTER: Med hardt arbeid med motorsag og godvilje ble det passasje også her.
.

FØR: Her er det fullstendig tett og motorsaga må frem.

ETTER: Meter for meter jobbes det fremover for å frigjøre elva for drivved og nedfall.

Om fangstrapportering

Når du leverer fangstrapporter gjør du oss en tjeneste. Rapportene leveres direkte til den grunneier eller organisasjon som har forvaltningsansvar i området du har fisket. I lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. finner du bestemmelser om oppgaveplikt: "Den som i året har fisket anadrome laksefisk skal sende skriftlig oppgave over fangsten til den som eier fiskeretten". 

Takk for hjelpen.

Fangstregistrering anadrome fisk (Laks & sjøørret)

Du må fylle ut et fangstskjema pr. anadrome fisk. Se lokale bestemmelser på antall fanget laks og sjøørret pr. dag pr. fisker (bag limit). En posegrense… bag limit er en lov som pålegges fiskere som begrenser antall fanget fisk innenfor en bestemt art eller gruppe av arter de kan drepe og beholde pr. dag pr. fisker. Dette skjema kan også brukes dersom du har fisket, men ikke har fått fangst. Vi ber om dato, Navne ditt, epost, sone (fangststed), fiskeart og vektklasse på fisken du fanget. Navn og andre personlige opplysninger er ikke tilgjengelige for andre og kan ikke sees på noen av oversiktene på sidene våre.

Alle som fisker etter anadrome laksefisk er altså pliktig til å levere oppgave over fangsten. I loven er anadrome laksefisk definert som "laksefisk som vandrer mellom sjø og ferskvann og som er avhengig av ferskvann for å reprodusere seg, samt rogn og unger av slik fisk". ... Her skal også urapportert fangst estimeres.

http://www.skienselva.no/.../fangstregis.../laks-og-sjoorret

https://www.grenland-sportsfiskere.no/laks-og-sjøørret.php